EEN PLATFORM VAN SPECIALISTEN EN ONDERNEMERS DIE SAMEN MET PARTNERS DOORBRAKEN REALISEREN NAAR DE  NIEUWE ECONOMIE.

onze Missie

 

Door ons commitment in het werkveld begeven we ons in de frontlinie van nieuwe trends en ontwikkelingen.

Daarom bedenken en realiseren we regelmatig nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden waarmee we samen met onze opdrachtgevers kansen in de markt kunnen grijpen.

Onze inspiratie komt uit de de passie  voor een nieuwe economie, onze theoretische kennis en creativiteit in combinatie met onze praktische ondernemende aanpak en ervaring.

We zien voortdurend mogelijkheden ook voor overheden en in publiek private samenwerkingen.

Vergezichten zijn er voldoende maar wie gaat dat doen en met wie. En wie neemt het voortouw?

Wat hebben wij te bieden?

 

 • Wij zijn thuis in het ontdekken van nieuwe kansen.
 • Wij zijn in staat om deze kansen te ontwikkelen voor de nieuwe economie.
 • Het resultaat hiervan zijn nieuwe producten, processen en samenwerkingsverbanden.
 • Om dit te realiseren beschikken wij over een ruim netwerk van klanten, kennisinstellingen, startups en bedrijven.
 • Ons team beschikt over verschillende capaciteiten, ervaring en vaardigheden om doorbraken te realiseren.
 • Verwacht van ons ondernemersmentaliteit en organisatie op het gebied van financiering en investering.
 • Wij bieden kennis en ervaring met Publiek-Private Samenwerking (Brusselse Methode) en consortium ontwikkeling. 

  Een voorbeeld van de Brusselse Methode zie je hieronder. 

perspectief door de
transitierotonde voor boeren ©

De maatschappelijke discussie over een noodzakelijke verandering van het voedselsysteem en de landelijke druk op boerenbedrijven om de uitstoot van stikstof sterk te verminderen, leiden voor boeren tot grote onzekerheid over het toekomstperspectief, ook in de Alblasserwaard.

Echter lijdzaam afwachten is geen optie ook gezien het streven van boeren om meer grip te houden op continuïteit en inkomen. Juist daarom is het voor hen in deze tijd essentieel om te kunnen overzien en bepalen waar nu juist wél kansen bestaan.

Boer Nederland

De Transitierotonde voor boeren, is:

1.

Een organisatie geschikt om gebiedsgericht én nationaal te werken aan het behalen van klimaatdoelen én biedt in een
“one-stop-shop” perspectief voor de agro-sector, in het bijzonder de boeren in Nederland.

2.

Het programma van en voor boeren. Boeren die open staan voor de concrete verkenning van kansrijke en duurzame verdienmodellen, als onderdeel van een noodzakelijke op de toekomstgerichte systeem-  verandering van de sector in de Alblasserwaard.
Naast innovaties voor stal, bodem en voer, wordt gedacht aan aanvullende kansen met cross-overs naar:

 • Food (o.m. kortere ketens),
 • Energie (incl. opslag, distributie en gebruik),
 • Natuurbeheer,
 • Bouw- en maakindustrie (Bio-based),
 • Toerisme en Zorg.

3.

Tevens een regionaal knooppunt van en voor boeren, waar vorm wordt gegeven aan innovatie en transitie door individuele boeren en groepen boeren. Boeren die het initiatief in eigen hand willen houden, om nieuwe duurzame kansen en verdienmodellen te toetsen aan eigen erf, ambities en gebied.

4.

En een (op termijn) kennisknooppunt van regionale betekenis gericht op grensverleggende innovaties, educatie en te maken keuzen in het gebied Alblasserwaard. Tevens een extra impuls voor komende generaties en borging van ondernemerskracht in de sector.

Cases

W a t  d o e n  w e  v e r d e r?

PROJECT-AUDIT OP HOOGSTE BIJDRAGE CO2 PROJECTEN VAN WATERBEDRIJF 

De innovatie projectenportfolio van een waterbedrijf is doorgelicht op het behalen  van het hoogste effect op CO2 reductie met een zo laag mogelijke inzet van extra FTE. Het doel was de projecten van het bedrijf te prioriteren naar de hoogste bijdrage op het gebied van CO2 reductie.

verkenning productinnovaties humusstoffen uit afvalwater

Voor de waterschappen is verkend of humusstoffen die worden afgevangen bij de slibverwerking, gebruikt kunnen worden voor hoogwaardige toepassingen. Er is er gezocht naar industriële toepassingen, zoals kleurmiddel of als filtermedium. De volgende stap is om te onderzoeken of er voor deze toepassingen een sluitende businesscase te ontwikkelen is. Dit onderzoek volgt uit de strategie om reststoffen uit afvalwater duurzaam te hergebruiken.

VERWAARDING VAN RESTSTOFFEN UIT WATER VOOR DIERVOEDERINDUSTRIE

Voor een waterzuivering organisatie is onderzocht of een drietal natuurlijke reststoffen uit zuivering van water, als grondstof additief afgezet kunnen worden in de diervoeding industrie. Passende strategische partners zijn door ons gevonden. Daarnaast is aanbod en vraag van deze stoffen verder op elkaar afgestemd en gevalideerd. Het aanbod van reststoffen is passend gemaakt bij de vraag en een nieuwe propositie bij de aanbieder is tot stand gekomen. Uiteindelijk is er een circulair proces ontstaan tussen twee verschillende industrieën, is efficiency bij de foodsector toegenomen en komt het resultaat ten goede aan het duurzaamheid imago van beide partijen.
Procesinnovatie en propositie-ontwikkeling
Vraag was voor een omvangrijke internationale foodketen een innovatieve revitalisering- strategie te ontwikkelen. Onderzocht is hoe de marge per schakel in de keten te versterken met innovatie. Advies is gegeven t.a.v: mestverwaarding, export-ontwikkeling, professionaliseren van keten-sturing en propositieversterking door
product differentiatie en versterking van de marketingfunctie.

Circulaire afvalverwerking spuitbussen

Voor een regionaal afvalverwerkingsbedrijf gericht op de duurzame verwerking van afval, is mondiaal, voor een veiliger en efficiëntere verwerking van spuitbussen gezocht. Doel was de  “Best practice” oplossing  te vinden voor de duurzame en verwerking van spuitbussen. Een scenario studie is uitgevoerd met mogelijke verwerkingsprocessen en  geconcretiseerd naar een “ best practice” businessplan geschikt voor de roll-out van de gekozen optie. 

ONDERZOEK VERDUURZAMEN TRANSPORT EN LOGISTIEK (ICT) BELASTINGDIENST

Voor de belastingdienst is onderzocht hoe transport en logistiek van leveranciers duurzamer kan worden georganiseerd. Via een benchmark met logistieke marktpartijen is nagegaan of leverantie via een op duurzaamheid gerichte HUB voor alle leveranties mogelijk is.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK RECYCLEFABRIEK BITUMEN VOOR CONSORTIUM VAN FABRIEKEN IN NL EN BE

Voor een consortium van 5 fabrikanten in dakbedekking is de haalbaarheid van een te bouwen recyclefabriek voor bitumen onderzocht. Het doel is om daarbij 20-30 % van de dakbedekking in Nederland en België te recyclen. Alleen al in Nederland komt per jaar ca 100.000 m2 gebruikte bitumen dakbedekking vrij.

Gedragsverandering en dossiermanagement

Voor een middelgrote gemeente is community- en dossiermanagement opgezet ten behoeve van de versterking en verbinding met externe stakeholders.
Circa 80 grotendeels beleidsmedewerkers en projectleiders, werden getraind in onze aanpak en bij hun dossier uitvoering begeleid bij deze nieuwe werkwijze.

VERKENNING SMART METROPOLIS STRATEGIE VOOR INTERNATIONAAL HIGHTECH BEDRIJF

Search voor sales en marketingafdeling van hightech bedrijf uitgevoerd, gericht op kansen en rollen in Metropoolregio’s in NL. Op basis van de resultaten van de search hebben we de salesafdeling aan tafel gebracht bij relevante beslissers uit de gevonden kans-gebieden.

 

ONTWIKKELING VRAAG-GESTUURDE RESTSTOFFENMARKT HUISHOUDELIJK AFVAL  DEN HAAG / ROTTERDAM

Vraag gestuurde reststoffenmarkt ontwikkeld waardoor voorscheiding van huishoudelijk afval waarde oplevert voor vragende producenten als ook voor reststof leverende inwoners van steden. Dit marktconcept wordt in de opzet digitaal ondersteunt d.m.v. een app applicatie.

ONTWIKKELING INFORMATIE- EN DATAHUISHOUDING NATIONALE CRISISBEHEERSING

Voor tientallen incidenttypen is een gegevens- en informatie-huishouding ontwikkeld t.b.v. crisismanagers, om snel en zo helder mogelijk inzicht te krijgen in mogelijke crisissituaties ten behoeve van departementale besluitvorming. De data en informatiehuishouding ondersteunt zgn.: netcentrisch werken.

initiatief voor ontwikkeling volledig recyclebaar kunstgras sportvelden

Nexteconomy.nu heeft initiatief genomen voor de ontwikkeling van volledig recyclebaar kunstgras voor sportvelden. Inmiddels is er een consortium gevormd van Nexteconomy.nu met DSM-Niaga en RSI. Dit consortium heeft o.b.v. een haalbaarheidsstudie nu een prijs gewonnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het uitvoeren van de R&D voor dit nieuwe grensverleggende kunstgras. 

KAnsen internationale business-ontwikkeling nederland water, energie en circulair

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de marktpotentie onderzocht voor de mondiale exploitatie van Nederlandse kennis op het gebied van water, energie waste en circulariteit d.m.v. Publiek Private samenwerking van waterbedrijven en engineering bedrijven in Nederland. Het betreft met name de ontwikkeling van “aid to trade”. 

 

Het team Wie zijn we?

E r v a r i n g ,  d i v e r s i t e i t  en  r e s u l t a a t   m e t   i m p a c t

HANS BAKKER

Meer over Hans

Hans heeft een zeer ruime ervaring met business-innovaties en transitieprocessen. Hij heeft zowel nationaal als internationaal gewerkt aan complexe innovaties en transities. Hans is mede-auteur van het boek ‘Ladders tegen wolken, excelleren in het 5de innovatietijdperk’.  Hij ondersteunt Nexteconomy.nu, bij het operationeel krijgen van een belangrijk en actuele programma van Nexteconomy.nu: 

De Transitie Rotonde voor Boeren, in eerste instantie in de Alblasserwaard. Daarbij maakt hij gebruik van zijn uitgebreide ervaring met business transitieprocessen, met business-agrificatie en van zijn familie-affiniteit met de agrarische sector.

Naast zijn rol bij Nexteconomy.nu is Hans zelfstandig ook werkzaam als kwartiermaker van het regionale energietransitie proces van 7 industriële bedrijven in Oost Groningen en is hij als mede-kwartiermaker betrokken geweest bij een aantal publiek/private systeeminnovatietrajecten met diverse bedrijven/partners en het Ministerie van IenW gericht op de duurzaamheid toekomst van vervoer over weg en water.  

erik van rossem

Meer over Erik

Erik is advocaat en jurist met een passie voor de nieuwe economie. Hij is gericht op wet- en regel-geving die bij innovatie en de inrichting van circulaire economie soms nog in de weg staat en daarmee doorbraken belemmert. Erik is tevens specialist in ons team bij de formele vorming van coalities en verdienmodellen en bijvoorbeeld het regelen van Intellecttueel eigendom (IP).

pim engels

Meer over Pim

Pim is de grondlegger van Nexteconomy.nu. Hij is een actief ondernemer met passie voor de nieuwe economie en het realiseren van doorbraken. We doen dit  samen met onze opdrachtgevers die de transitie willen of moeten gaan maken. Ook investeren we zelf in nieuwe innovaties  en brengen we deze in, bij relevante marktpartijen en of overheid. Pim is ook actief in het ontwikkelen van de eigen organisatie en start-up’s die hun vleugels willen uitslaan in de nieuwe economie.

Alexander laarman (phd)

Meer over Alexander

Alexander is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van  business concepten voor de nieuwe economie. Zijn basis als hoogwaardig onderzoeker gecombineerd met zijn ondernemende drive maken hem een drijvende kracht achter de realisatie van werkbare en realistische  verdienmodellen. Hij combineert zijn speurwerk in markt en wetenschap naar doorbraak concepten voor de nieuwe economie.

Arun Swamipersaud

Meer over Arun

Arun is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van nieuwe businessconcepten voor de nieuwe economie. Langs de lijnen van Discover, Develop en Deliver, is Arun een partner voor zowel private opdrachtgevers als voor publieke opdrachtgevers en in PPS. Hij heeft veel plezier in het vertalen van strategische keuzen naar operationele realiteit. Hij houdt financieel de vinger goed aan de pols en geeft ook les aan de hogeschool.

lou krabshuis

Meer over LOU

Lou is gespecialiseerd in duurzaam ontwerp en innovatie. Hij is uitstekend in staat om bij product-innovaties vormgeving, duurzaamheidseisen en functionaliteit op elkaar af te stemmen. Zijn ingenieurs-studie architectuur in Delft met minor duurzame land-bouw in Wageningen zijn daarbij een bron van inspiratie. Lou is van veel markten thuis, kan actief luisteren en is een collega die projectmatig van grof naar fijn kan werken.

AANPAK

H o e  d o e n  w e  h e t ?

Methoden

  • Businessplanontwikkeling
  • Marktonderzoek
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Roadmapping
  • Procesontwerp
  • Materiaalonderzoek

Proces en werkvormen

  • Expertsessie
  • Fieldlab
  • Designthinking

“We bring business and people to the new world.

 

 

 

 

 

CONTACT

 

icon-building Stationsplein 45
     D1, 153.1
     3013 AK ROTTERDAM

     0031 – 6 419 751 99

 

icon-envelope info@nexteconomy.nu
icon-laptop www.nexteconomy.nu